Aktualności
Bezpieczny powrót do szkoły
28.08.2020.

informacje dla rodziców 

 
Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw"
26.08.2020.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw"

O stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

- uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
- otrzymał w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskał jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
- uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2020 r.Regulamin

 
List MEN i GIS do rodziców
24.08.2020.
 
Grudziądzka Akademia Cyfrowa
24.08.2020.

Prezydent Grudziądza zachęca Państwa do udziału w mikroprojekcie „Grudziądzka Akademia Cyfrowa”, którego celem jest podniesienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby w wieku od 25 do 75 roku życia zamieszkałe lub zameldowane w Grudziądzu. Ze szkolenia mogą również skorzystać osoby mieszkające poza Grudziądzem, pod warunkiem, iż oświadczą, że nie brały udziału w podobnym projekcie w innej gminie.

Aktualnie dostępne są trzy moduły szkoleniowe:

- Rodzic w Internecie,

- Moje finanse i transakcje w sieci,

- Kultura w sieci.


Szczególnie zapraszamy wszystkich rodziców do udziału w module „Rodzic w Internecie”, który przygotuje Państwa do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów Internetu.


Cykl szkoleniowy w ramach danego modułu obejmuje 12 godz. i będzie podzielony na 4 bloki
3 godzinne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz gadżety „Grudziądzkiej Akademii Cyfrowej”. 


Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu w ramach jednego modułu.


W związku z realizacją mikroprojektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne, na które zapraszamy zainteresowane osoby. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 w ogrodzie Biblioteki Miejskiej przy ul. Legionów 28. W trakcie spotkania trenerzy kompetencji cyfrowych opowiedzą o szczegółach mikroprojektu. Ponadto, dla każdego z uczestników spotkania przewidziany jest poczęstunek.


Na spotkanie informacyjne obowiązują zapisy telefoniczne pod nr 56 45 10 464 i 56 45 10 465.


Rekrutację prowadzi i informacji dot. mikroprojektu udziela Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (pod wskazanymi wyżej numerami telefonu).


 
Lista osób przyjętych do ZST
19.08.2020.

Lista przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych z podziałem na klasy:

technik informatyk - klasa "A"  
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia
12.08.2020.

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu:

1. Osoby, które odnajdą się na liście zapraszamy w dniach 13-18 sierpnia (godz. 8:30 - 15:00) w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki.  
Prosimy przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym, gdyż wypełnić należy ankietę dla lekarza medycyny pracy.

2. Osoby, które nie odnajdą się na liście, a chciałyby uczyć się w naszej szkole, również zapraszamy (zdarza się, że pojawiają się wolne miejsca).


 
Projekt unijny
28.07.2020.

"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu"

W dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą – miasto Grudziądz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 24.10.2018 r. – 30.09.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 549 484,53 zł

Kwota dofinansowania: 1 316 957,30 zł

Środki własne: 232 527,23 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia służącego do praktycznej nauki zawodów oraz dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego poprzez inwestycję w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową pracowni kształcących w zawodach: technik analityk, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania kształcenia uczniów do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy oraz stworzy takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowiska pracy zawodowej.


 
Wyróżnienie dla naszych lekkoatletów
04.07.2020.

Drużyna lekkoatletów reprezentująca Zespół Szkół Technicznych i miasto Grudziądz w październiku 2019 r. w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy, za zajęcie III miejsca zostali wyróżnieni przez Prezydenta Miasta Grudziądz pamiątkowymi statuetkami.Na zdjęciu znajdują się: dyrektor szkoły, uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Technicznych i miasto Grudziądz oraz opiekun drużyny Piotr Balcerzak.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 32 z 575