Aktualności arrow Matura 2021
Matura 2021
02.05.2021.Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych 2021  

 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas organizacji egzaminu maturalnego w maju 2021r.
ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 


( a k t u a l i z a c j a )

 


Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021r. w terminie do

30 września 2020 r. składa przewodniczącemu SZE (dyrektor szkoły) wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 8 lutego 2021r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

Deklaracja uczestnictwa w maturze 

Wariant A - deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który w 2021 roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

 

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

a)  absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

b) absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż sześciu przedmiotów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

c) wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

W 2021 r. egzamin maturalnyjest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16grudnia2020 r.

Wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów znajdują się w Aneksach do informatorów o egzaminie maturalnym (zakładka „Informatory” na stronie szkoły)

 

 

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

 

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2021R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

część ustna ( bez określania poziomu)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

 

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

część ustna( bez określania poziomu)

każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego

 

wybór spośród:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•  język polski

•  matematyka

•  wiedza o społeczeństwie

 

język obcy nowożytny 

 

Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:

- niesłyszącym

- słabosłyszącym

- niewidomym

- słabowidzącym

- z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami

- z afazją

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- z chorobami przewlekłymi

- chorym lub niesprawnym czasowo

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

- które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

- które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

- z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

- o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu) 

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

- opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć razem z deklaracją (do 30.09.2020r.)

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021[pobierz]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku [pobierz] 

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (1 – 16 czerwca 2021r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2021r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i  w  części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu / przedmiotów oraz do części ustnej z języka polskiego i języka obcego (bez określania poziomu) oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonymw okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.Egzaminy te przeprowadzane będą na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Jeśli absolwent nie zda egzaminu przez 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, wówczas absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu. 

Absolwenci,którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymaliświadectwa dojrzałości, ponieważ:

1)nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnejoraz/lub

2)nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej(tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w2021r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci ci składają do dyrektora OKE w Gdańsku wniosek (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

 

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 05.07.2021r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.

 

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy

2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,

3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 

4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego.

 

 

Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.