Aktualności arrow Matura 2022
Matura 2022
19.09.2021.ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2022r. w terminie do

30 września 2021 r. składa przewodniczącemu SZE (dyrektor szkoły) wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2022r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

 Deklaracja uczestnictwa w maturze 

załącznik 1a - Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego 2022r. 

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2022r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

Do części ustnej egzaminu z j. polskiego i języka obcego  mogą przystąpić tylko maturzyści, dla których egzamin ten jest niezbędny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

a)  Absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

Do egzaminu  z przedmiotu dodatkowego nie muszą przystąpić absolwenci 4-letniego technikum posiadający dyplom zawodowy na poziomie technika.

b) Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a)

c) Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

 

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

 

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2022 R.

 

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

wybór spośród:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•  język polski

•  matematyka

•  wiedza o społeczeństwie

 

 

Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie ‎odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:‎

• słabosłyszącym

niesłyszącym

• niewidomym

• słabowidzącym

• z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami

• z afazją

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi

• z chorobami przewlekłymi

• chorym lub niesprawnym czasowo

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

• z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

• które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

• które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

• z zaburzeniami komunikacji językowej.

• o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu)

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

• opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej

• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

• pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć razem z deklaracją (do 30.09.2021r.)

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  [pobierz] 

 

  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

  [pobierz] 

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (1 – 15 czerwca 2022r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony lub posiada dyplom zawodowy na poziomie technika,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego.

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2022r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 05.07.2022r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo jego egzamin został unieważniony , na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

Jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu z żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, na świadectwie znajdzie się adnotacja: „Absolwent spełnia warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy

2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,

3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 

4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi albo korzystanie z rozwiązań innego absolwenta.

 

 Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w kolejnych latach


Absolwent, który ukończy szkołę w 2022r., ale nie przystąpi do egzaminu maturalnego w 2022r., od 2023r. ma obowiązek  przystąpić do egzaminu w pełnym zakresie, czyli zarówno do części pisemnej (tak jak w 2022r.) jak i do części ustnej (j. polski i j. obcy).

Absolwent, który ukończy szkołę w 2022r. i przystąpi do egzaminu, ale nie zda egzaminu i nie otrzyma świadectwa dojrzałości, od 2023r. ma obowiązek zdać egzaminy, których nie zdał oraz musi przystąpić do części ustnej egzaminu z j. polskiego i j. obcego oraz uzyskać z nich co najmniej 30%. 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

 

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.