Aktualności arrow Matura 2017
Matura 2017
26.09.2016.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO


Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2017r. w terminie do

30 września 2016 r. składa przewodniczącemu SZE wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2017 r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

Deklaracje uczestnictwa w maturze 

załącznik 1a_N  - deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017

i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego lub ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016

 

załącznik 1d_S  - deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych

i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

a)  absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej

b) absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a)

c) wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2017 R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna

część ustna

Język polski ( poziom podstawowy)

Język obcy nowożytny ( poziom podstawowy)

Matematyka ( poziom podstawowy)

Język polski ( bez określania poziomu)

Język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

 

Przedmioty dodatkowe

część pisemna

część ustna

każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego

 

wybór spośród:

• biologia (poziom rozszerzony)

• chemia (poziom rozszerzony)

• filozofia (poziom rozszerzony)

• fizyka (poziom rozszerzony)

• geografia (poziom rozszerzony)

• historia (poziom rozszerzony)

• historia muzyki (poziom rozszerzony)

• historia sztuki (poziom rozszerzony)

• informatyka (poziom rozszerzony)

• język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (poziom rozszerzony)

•  język polski (poziom rozszerzony)

•  matematyka (poziom rozszerzony)

•  wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) 

 

język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

 

 

Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym
i poprawkowym oraz czasy trwania poszczególnych egzaminów 
[pobierz] 

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (1 – 20 czerwca 2017r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 7 lipca 2017r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie

o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i  w  części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu / przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

Jeśli absolwent nie zda egzaminu przez 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, wówczas absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,

w którym przystępuje ponownie do egzaminu. 

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 30.06.2017r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.

 

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy

2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali

z w/w urządzeń i pomocy,

3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 

4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego.

 

 

Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno

w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.