Aktualności arrow Matura 2019
Matura 2019
01.10.2018.


ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO


Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2019r. w terminie do

1 października 2018 r. składa przewodniczącemu SZE wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2019r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

Deklaracje uczestnictwa w maturze 

załącznik 1a - deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego lub ukończył szkołę w latach 2015/2016 - 2017/2018 oraz dla absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

 

załącznik 1d - deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014.

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

a)  absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

b) absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a)

c) wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2019 R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

część ustna ( bez określania poziomu)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

 

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

część ustna( bez określania poziomu)

każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego

 

wybór spośród:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•  język polski

•  matematyka

•  wiedza o społeczeństwie

 

język obcy nowożytny 

 

Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie ‎odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:‎

· niesłyszącym

· słabo słyszącym

· niewidomym

· słabo widzącym

· z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

· z afazją

· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

· z chorobami przewlekłymi

· chorym lub niesprawnym czasowo

· ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społeczny
  • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
  • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  • z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu)

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

· opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej

· orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 [pobierz]


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019r. [pobierz]

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (3 – 19 czerwca 2019r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 11 lipca 2019r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i  w  części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu / przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

Jeśli absolwent nie zda egzaminu przez 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, wówczas absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu. 

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 04.07.2019r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.

 

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy

2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,

3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 

4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego.

 

 

Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.