Aktualności arrow Matura 2020
Matura 2020
24.09.2019.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO


Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2020r. w terminie do

30 września 2019 r. składa przewodniczącemu SZE wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2020r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

 Deklaracje uczestnictwa w maturze 

załącznik 1a - deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019

 

załącznik 1d - deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

a)  absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

b) absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a)

c) wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego [pobierz]

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE

 

NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2020 R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

część ustna ( bez określania poziomu)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

 

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

część ustna ( bez określania poziomu)

każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego

 

wybór spośród:

• biologia

• chemia

• filozofia

• fizyka

• geografia

• historia

• historia muzyki

• historia sztuki

• informatyka

• język łaciński i kultura antyczna

• język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

•  język polski

•  matematyka

•  wiedza o społeczeństwie

 

język obcy nowożytny 

 

Do egzaminu maturalnego – zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej – zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie ‎odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:‎

· niesłyszącym

· słabo słyszącym

· niewidomym

· słabo widzącym

· z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk

· z afazją

· z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

· z chorobami przewlekłymi

· chorym lub niesprawnym czasowo

· ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społeczny
  • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
  • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
  • z zaburzeniami komunikacji językowej.
  • o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu)

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

· opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej

· orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

· zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

· orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

· pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 [pobierz]

 

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020r. [pobierz] 

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (1 – 19 czerwca 2020r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

- przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 10 lipca 2020r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

 

 

Warunki zdania egzaminu

 

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i  w  części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego.

3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z niezdanego przedmiotu / przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu po raz pierwszy.

Jeśli absolwent nie zda egzaminu przez 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, wówczas absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje ponownie do egzaminu. 

 

 Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 03.07.2020r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.

 

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy

2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,

3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 

4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego.

 

 

Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

• absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

• absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.